Beskrivning

Data:

Byggd i Emden och sjösatt år 2000. Konstruktör är Reinke och modellen är en modifierad Super Secura. Stålbåt.

LÖA: 14 meter

Bredd: 3,85 meter

Djupgående:1,25 m, med sänkköl nere ca 2,80 m

Vikt: 16 ton

"Tvillingkölar", twinkeels och sänkköl.

 

Rigg:

En mastheadrigg, Selden. Vi har steg på masten hela vägen upp vilket underlättar mycket för arbeten där. Ett förstag med furlingprofil. Ett extra löstagbart förstag som sitter mot masten när det inte används. Sailtainer rullbom. Rullbommens fördel är att det är enkelt att reva och få precis den segelyta man vill ha på storseglet. Det går bra att ha storsegel med genomgående lattor. Det går också att få ned och beslå seglet om det skulle haka upp sig, till skillnad från om storseglet rullas in i masten. Nackdelen är att bommen måste vara i exakt vinkel mot masten och att man måste ligga precis rätt upp i vind då seglet rullas in. Vi tycker att det fungerar bra i de allra flesta fall. Det händer att någon latta hakar upp sig och vi måste gå fram till masten och korrigera för hand. En gång har vi haft större problem, då vi överaskades av hård vind från annan riktning.

 

Segel:

Storsegel med genomgående lattor, ca 50 m2

Genua, 74 m2

Lättvindsgenua, ca 82 m2

En extra genua (vår gamla något slitna)

Fock för inre förstag, 45 m2

Gennaker, 143 m2

Stormfock med pistolhakar för inre förstag, 20 m2

Stormfock som kan läggas runt genuan på profilen

Ankarsegel, ca 3 m2

 

Motor:

Mercedes Benz OM 616, 65 hk

Mikado fast trebladig propeller 18 tum

 

Energi:

En ”släpgenerator” – inte en traditionell typ utan den ser ut som en utombordare med omvänd propeller i vattnet. Hänger på akterspegeln.

Vindgenerator

Solceller 140 W

 

Ankare:

Ett Rocna-ankare 33 kg

Två Danforth ankare ca 25 respektive 10 kg

Ett Bruceankare ca 15 kg

Galvaniserad kätting 10 mm, 70 m

Extra galvaniserad kätting 10 mm, 15 m

Ankarlina, mycket

Hydrauliskt ankarspel. Fördelen med ett hydrauliskt spel är att vi släpper ut ankaret med hjälp av den egna tyngden. Det går fortare än att ”mata” ut kättingen.

 

Navigation:

GPS – en Shipmate ca 10 år gammal, fungerar bra. Den är kopplad till dator samt till VHFen. Som backup har vi två ”GPS-puckar” som kan kopplas till datorn, en liten plotter som kan användas för GPS samt en hand- GPS.

 

Vi använder nästan bara digitala sjökort. På papper har vi översiktskort, mest som planeringskort. Vi har ingen plotter utan använder de digitala korten tillsammans med GPSen. Vi har tre datorer, flera externa hårddiskar, samt en större skärm som kan användas vid behov (går att se från sittbrunnen).

 

AIS – en Easyais, endast receiver, dvs vi sänder ingen egen signal, men tar emot signaler så att vi på datorn kan se och få uppgifter om fartyg. Den är till stor nytta, framför allt i fartygsintensiva områden och på natten då det kan vara svårt att bedöma avstånd till stora fartyg.

 

Radar – Raytheon. Vår radar är gammal och traditionell (går inte att koppla till dator), men vi använder den ofta och tycker att vi har stor nytta av den. Framför allt på natten och i dimma för att se fiskebåtar och mindre segelbåtar, som inte har AIS, samt bedöma avstånd till landområden och jämföra med sjökort.

 

Vindmätare, logg mm – Navman

 

Ekolod – en vanlig Navman samt en Echopilot som ”tittar” framåt. Echopiloten är av äldre typ, men vi har nytta av den i okända vatten framför allt då vi ska ankra och är osäkra på hur grunden ligger. Den ger också utslag för fisk och sjögräs som ser likadant ut som sten på displayen. Om det är fisk så brukar ju ”grundet” försvinna snabbt.

 

Diverse segelbeskrivningar och ”Pilots” – till exempel Imrays bok över Atlantic Islands, Azores, Madeira group, Canary Islands and Cape Verdes av Anne Hammick. Imray och flera andra har dessutom regelnundna uppdateringar på internet.

 

Kommunikation:

VHF – Navman stationär samt en Icom hand-VHF

SSB-radio – Icom 718. Amatörradio

Satellittelefon – en Inmarsats IsatPhone Pro

Internet – i hamn har vi en Radiolabs antenn som kan fånga upp signaler på ca 1000 m. Fungerar oftast mycket bra.

 

Säkerhet:

PLB – Personal Local Beacon. Att använda endast vid absolut nödläge. Går via satellit och har inbyggd GPS.

Livflotte – Plastimo cruiser för sex personer. Vi har också gjort en ”grabbag” med diverse livsuppehållande innehåll, ex vatten, ficklampa, första hjälpen-låda mm.

Signalraketer.

Säkerhetsselar och upplåsbara flytvästar.

Säkerhetslinor – går utefter däck på bägge sidor så man inte behöver koppla loss sig.

Lifesling – för att fånga in och lyfta upp den som fallit i vattnet.

Boj med pinne och flagga att slänga i vattnet om någon ramlar i.

Det finns dock två saker som i princip inte får hända; att ramla i vattnet på havet samt en gipp som gör att man får bommen i huvudet. Bägge delarna innebär extrem livsfara.

 

Som säkerhet räknar vi också naturligtvis navigations- och kommunikationsmöjligheter med backup. Vi har försökt att tänka vad som händer om vi inte har ström eller om något går sönder till havs.

 

Övrigt:

Jolle – en Zodiac av större modell. Fem vuxna går utmärkt. Årorna och framför allt fästen för årorna är dåliga och tål inte mycket belastning. Som motor har vi en äldre Yamaha 15 hk. Det var en motor vi hade hemma på en annan båt. Den är lite för tung att hantera och inte 100 % pålitlig, men duger så länge.

 

Ship Description

Data:
Built in Emden, and launched in 2000. Constructor is Reinke and the model is a modified Super Secura. Steel boat.
LOA: 14 meters
Width: 3.85 m
Draft: 1.25 m, with a lifting keel down about 2.80 m
Weight: 16 tons
Twinkeels and lifting keel.
 
Rigging:
A masthead rig, Selden. We have steps on the mast all the way up which makes it easier to do work there. A forestay with profile. An optional removable forestay attached to the mast when not in use. Sailtainer boom which rolls in the mainsail. The booms advantage is that it is easy to reef and get the sail area you want on the mainsail. It's also good to be able to have the mainsail with battens throughout. You can also get down and furl the sail if it would hook up, unlike the mainsail that is furled to the mast. The disadvantage is that the boom need to be exactly perpendicular to the mast and the boat to be just right into the wind when the sail is furled. We think it works well in most cases. It happens that it get stuck and we have to go up on deck and fix it by hand. Once we have had a bigger problem when we were surprised by strong winds from another direction.

Sail:
Mainsail with continuous battens, about 50 m2
Genoa, 74 m2
Easy Wind Genoa, about 82 m2
An extra genoa (our old slightly worn)
Fock the inner forestay, 45 m2
Gennaker, 143 m2
Storm jib for inner forestay, 20 m2
Storm jib that can be placed around the genoa on the profile
Anchor sail, about 3 m2
 
Engine:
Mercedes Benz OM 616, 65 hp
Mikado fixed three-blade propeller
 
Energy:
A "trailer generator" - not a traditional type, but it looks like an outboard motor with a reverse propeller in the water. 

Wind Generator
Solar panels 140 W
 
Anchors:
A Rocna-anchor 33 kg
Two Danforth anchors approximately 25 and 10 kg
A Bruce anchor 15 kg
Galvanized chain 10 mm, 70 m
Optional galvanized chain 10 mm, 15 m
Anchor lines, a lot
Hydraulic anchor winch. The advantage of a hydraulic is that we can drop the anchor by means of its own weight. 

 
Navigation:
GPS - a Shipmate about 10 years old, works well. It is connected to the computer and to the VHF. As a backup we have two "GPS pucks" that can be connected to the computer, a small plotter that can be used for GPS and a hand-in GPS.

We use almost exclusively digital charts. Papercharts we use for overview and planning. We have no plotter, but use the digital cards along with GPS. We have three computers, several external hard drives, and a larger screen that can be used if necessary (possible to see from the cockpit).

AIS - one Easyais, only the receiver, ie we do not transmit their own signal, but receives signals so that we can see on the computer and get information on ships. It is of great benefit, particularly in ship-intensive areas and at night when it may be difficult to judge distances to large vessels.

Radar - Raytheon. Our radar is old and traditional (Unable to connect to the computer), but we use it frequently and think we have the great advantage of it. Especially at night and in fog to see fishing boats and smaller sailboats, without AIS, and to measure the distance from land areas and compare with chart.

Wind speedometer, log, etc. - Navman

Sonar - an ordinary Navman and an Echo Pilot which is a forward looking sonar. Echo Pilot is the older type, but we benefit from it in uncharted waters, especially when we are going to anchor and are unsure how the ground looks like. 


Various sailing descriptions and "Pilots" - such as Imray Atlantic Islands, Azores, Madeira Group, Canary Islands and Cape Verde by Anne Hammick. Imray and several others have also regular updates on the Internet.

Communication:
VHF - Navman desktop and an Icom VHF handheld
SSB Radio - Icom 718
Satellite phone - an Inmarsat phone Isatphone Pro
Internet - in port, we have a Radio Labs antenna that can get signals at about 1000 m.

Safety:
PLB - Personal Local Beacon. To be used only in absolute emergency. Works via satellite and has built-in GPS.
Liferaft - Plastimo cruiser for six people. We have also made a "grabbag" with various life-sustaining substances such as water, flashlight, first aid kit and more.
Signaling flares.
Safety harnesses and inflatable life jackets.
Safety Ropes - go along the deck on both sides so you do not need to
Life sling - to capture and lift up the fallen in the water.
Buoy with flag stick
However, there are two things which in principle should not happen, to fall in the water of the sea and a jibe which means that you get the boom in the head. Both are extreme danger to life.

Other:
Dinghy - a zodiac of the larger model. For engine, we have an old Yamaha 15 hp. It was an outboarder we had at home on another boat. It is a bit too heavy to handle and not 100% reliable, but good enough for now.